Committee

Organizing Committee

Honorary Chairs

Dusit (Tao) Niyato
Nanyang Technological University

General Chairs

David Lo

Singapore Management University

Weizhe Zhang
Harbin Institute of Technology

Xiuzhen Cheng
Shandong University

Program Chairs

Bin Wen

Hainan Normal University

Jiachi Chen

Sun Yat-sen University

Ting Chen

University of Electronic Science and Technology of China

Organization Chairs

Jihui_Sun

Jihui Shun
Hehai University

Pengcheng_Zhang

Pengcheng Zhang
Hehai University

Rao Zeng

Hainan Normal University

Xiaobin_Sun

Xiaobin Sun
Yangzhou University

Yuxin Su

Sun Yat-sen University

Ziqiang Luo

Hainan Normal University

Publicity Chairs

Changlin Yang

Sun Yat-sen University

Taotao Li

Sun Yat-sen University

Tao Zhang

Macau University of Science and Technology

Publication Chairs

Jiangshan Yu

Monash University

Peilin Zheng

Sun Yat-sen University

Industrial Chairs

Jiashui Wang
Ant Group

Zhonghui Li
WeBank

Advisory Board

Huaimin Wang

National University of Defense Technology

Jiannong Cao

The Hong Kong Polytechnic University

Kuan-Ching Li

Providence University

Michael R. Lyu

The Chinese University of Hong Kong

Steering Committee

Hong-Ning Dai
Hong Kong Baptist University

Xiapu Luo
The Hong Kong Polytechnic University

Yan Zhang
University of Oslo

Zibin Zheng

Sun Yat-sen University