Committee

Organizing Committee(to be updated)

General Chairs

yanzhangColor

Yan Zhang

University of Oslo

Danny Tsang

Danny Tsang

HKUST

Program Chairs

davor svetinovic

Davor Svetinovic

Vienna University of Economics and Business

yinzhang

Yin Zhang

University of Electronic Science and Technology of China

xiapu

Xiapu Luo

The Hong Kong Polytechnic University

Organizing Chairs

ke zhang

Ke Zhang

University of Electronic Science and Technology of China

fanwu

Fan Wu

University of Electronic Science and Technology of China

Li Dan

Dan Li

Sun Yat-sen University

Publicity Chairs

Jinjia Zhou

Jinjia Zhou

Hosei University

KunWang

Kun Wang

UCLA

daiyueyue

Yueyue Dai

Huazhong University of Science and Technology

nengzhang

Neng Zhang

Sun Yat-sen University

Publication Chairs

xiaoyan huang

Xiaoyan Huang

University of Electronic Science and Technology of China

xiangping chen

Xiangping Chen

Sun Yat-sen University

Advisory Board

image003

Michael R. Lyu

The Chinese University of Hong Kong

image8

Jiannong Cao

The Hong Kong Polytechnic University

image007

Kuan-Ching Li

Providence University

王怀民

Huaimin Wang

National University of Defense Technology

image009

Zibin Zheng

Sun Yat-sen University