Committee

Organizing Committee

Honorary Chairs

Dusit (Tao) Niyato
Nanyang Technological University

General Chairs

David Lo

Singapore Management University

Weizhe Zhang
Harbin Institute of Technology

Xiuzhen Cheng
Shandong University

Program Chairs

Bin Wen

Hainan Normal University

Jiachi Chen

Sun Yat-sen University

Ting Chen

University of Electronic Science and Technology of China

Organization Chairs

Chun Shan
Guangdong Polytechnic Normal University

Rao Zeng

Hainan Normal University

Yuxin Su

Sun Yat-sen University

Ziqiang Luo

Hainan Normal University

Publicity Chairs

Changlin Yang

Sun Yat-sen University

Taotao Li

Sun Yat-sen University

Tao Zhang

Macau University of Science and Technology

Publication Chairs

Jiangshan Yu

Monash University

Jieren Cheng
Hainan University

Peilin Zheng

Sun Yat-sen University

Industrial Chairs

Jiashui Wang
Ant Group

Huizhong Li
WeBank

Special Track Chairs: Anomaly detection on blockchain

Lulu Wang
Southeast University

Pengcheng Zhang
Hohai University

Shunhui Ji
Hohai University

Xiaobin Sun
Yangzhou University

Special Track Chairs: Edge Intelligence and Metaverse Services

xiaoxue

Xiao Xue
Tianjin University

Zhangbing Zhou
China University of Geosciences

Special Track Chairs: Blockchain System Security

huaiguang_wu

Huaiguang Wu
Zhengzhou University of Light Industry

siqi_lu

Siqi Lu
Henan Key Laboratory of Information Security

Xueming Si
Fudan University

yongjuan_wang

Yongjuan Wang
Henan Key Laboratory of Information Security

Advisory Board

Huaimin Wang

National University of Defense Technology

Jiannong Cao

The Hong Kong Polytechnic University

Kuan-Ching Li

Providence University

Michael R. Lyu

The Chinese University of Hong Kong

Steering Committee

Hong-Ning Dai
Hong Kong Baptist University

Xiapu Luo
The Hong Kong Polytechnic University

Yan Zhang
University of Oslo

Zibin Zheng

Sun Yat-sen University

Web Chair

Renke Huang
Sun Yat-sen University